Disclaimer

Website, bedrijfsapp en sociale media kanalen van Fihuma

Onze website, bedrijfsapp en sociale media kanalen zijn bedoeld om informatie te verschaffen over Fihuma en de producten en diensten die worden aangeboden. Fihuma besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk en correct mogelijk houden van de inhoud van deze media. Het is echter mogelijk dat de inhoud van onze website, sociale media of bedrijfsapp verouderd, incompleet en/of incorrect is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelingen verricht op grond van deze informatie. M.a.w. hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Onze website, bedrijfsapp en sociale media kanalen bevatten teksten, video’s, logo’s en afbeeldingen. Hierop zijn auteursrechten en/of andere eigendomsrechten gevestigd. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Fihuma.

Het is mogelijk dat via onze website, bedrijfsapp en sociale media kanalen toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Fihuma kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

E-mail berichten Fihuma

De inhoud van onze e-mail berichten en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Onze e-mail berichten kunnen gegevens met betrekking tot een derden partij bevatten.

De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van ons e-mail bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derden partij.

Fihuma betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in de bijlage(n) bij e-mail berichten. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen of andere cybercrime aanvallen. Fihuma is niet aansprakelijk indien bijlage(n) schade, waaronder schade aan uw computer(systeem), veroorzaken.

Copyright 2017 Fihuma Alle rechten voorbehouden.