Mileu doelstellingen bedrijven? De tijd dringt!

Mileu doelstellingen bedrijven? De tijd dringt!

Ook tijdens de Corona periode gaat alles gewoon verder. Onze overheid heeft EU verplichtingen en moet de “Milieu doelstellingen” integreren, die we zouden moeten halen voor 2030.

En één van de eisen die overheid daarom stelde, is dat bedrijven Label plichtig zijn.

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben.

Deze wetgeving is momenteel nog niet geheel af, maar zoals het er nu voor staat gaat dit door. Ik heb een opsomming gemaakt met wat belangrijke punten voor u.

Het betekent, een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Deze verplichting staat al in het Bouwbesluit 2012. Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m=”” sub=””>2 is;
 • het gaat om rijksmonumenten als van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Het geldt wel voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

 • kantoren en onderwijs, zoals scholen en universiteiten
 • bijeenkomst, zoals cafés, restaurants, kinderopvang en vergadercentra
 • gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
 • logies, zoals hotels en pensions
 • sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
 • winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Daarnaast is het verplicht om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven wanneer een gebouw te koop of te huur wordt aangeboden door advertenties in commerciële media. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel.

 Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht alle bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 maardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

U kunt invulling geven aan de energiebesparingsplicht door het uitvoeren van onderstaande mogelijkheden:

 • U neemt binnen uw bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die voor uw organisatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.
 • U neem alle toepasselijke EML-maatregelen,“erkende maatregelenlijst”.  Door alle voor uw bedrijfstak toepasselijke maatregelen te treffen kunt u aan deze verplichting voldoen.

Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

 • U neemt een deel van de toepasselijke EML-maatregelen Neemt uw bedrijf of de instelling een deel van de toepasselijke erkende maatregelen voor haar bedrijfstak? Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen.

Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel.

Het is bij iedere maatregel aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht. Als u meer wilt weten? Alles wat u als ondernemer nodig heeft vindt u op “rvo.nl”